Home | Links | Vacatures | Sitemap | Contact

U bent hier: Home » Sociale Dienst » Financiële steun » Verwarmingstoelage  Tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds  

Campus Pauwel Hauweplein

Verwarmingstoelage

Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen).
De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december.

Categorie 1 : personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 18.363,39 verhoogd met € 3.399,56 per persoon ten laste*. Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen: wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut;wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut.

Categorie 2 : personen met begrensd inkomen. Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.363,39 verhoogd met € 3.399,56 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3 : personen met schuldoverlast. In de derde categorie gaat het om personen die aan volgende dubbele voorwaarde voldoen: personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten (Cf. wet 12/6/1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek)
en die bovendien de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 
* Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 3.140.

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter; het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst.

Het Fonds komt voor maximum 1500 liter per stookseizoen en per gezin tussen.
Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van € 210 voorzien. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

U moet binnen de 60 dagen na de levering een aanvraag doen bij het OCMW.
In ieder geval brengt u de leveringsfactuur of -bon en uw identiteitskaart mee.
Op vraag van het OCMW legt u een bewijs van uw gezinsinkomen voor (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).
 
Voor meer informatie kan u terecht op www.verwarmingsfonds.be, of op het gratis nummer 0800/90 929.
 
 
Contactpersonen:
Ann Van Buynder (03 789 23 00)
zitdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur
 
Ineke Saman (03 789 32 00)
zitdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uurCopyright 2018 OCMW Stekene | Privacy & Disclaimer | Design by BM Group