Home | Links | Vacatures | Sitemap | Contact

U bent hier: Home » Sociale Dienst » Nuttige informatie » Het Bijzonder Solidariteitsfonds  Het Bijzonder Solidariteitsfonds  

Wat is de functie hiervan ? Wanneer en hoe kunt u er een beroep op doen ?

Het BSF verleent een financiële tegemoetkoming aan patiënten met zeer ernstige aandoeningen voor bepaalde behandelingen die niet worden vergoed.

In welke gevallen kunt u een beroep doen op het BSF ?
 In geval van zeldzame medicatie
 In geval van een zeldzame aandoening
 In geval van een zeldzame aandoening die een continue en complexe verzorging vereist
 Indien uw aanvraag betrekking heeft op medische hulpmiddelen en/of verstrekkingen die innovatieve medische technieken zijn – met uitzondering van de geneesmiddelen
 Voor chronisch zieke kinderen
 In geval van een in het buitenland verleende verzorging
En, voor zover de voor alle gevallen voorziene voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn.

Hoe en waar moet u een tegemoetkomingsaanvraag voor het BSF indienen ?
        U dient een aanvraag voor het BSF in :
 bij de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds
 met een ter post aangetekende brief of op gelijk welke andere manier die toelaat de datum van indiening met zekerheid vast te stellen

Wat moet u bij een aanvraag voegen ?
 Voor de verzorging die in België is verleend :
- een doktersvoorschrift
- een omstandig medisch verslag
- een verklaring op erewoord
- een factuur of een omstandig bestek en in sommige gevallen een afleveringsattest
 Voor de verzorging die in het buitenland is verleend :
- een voorafgaand voorschrift voor de verzorging die in het buitenland is verleend
- een omstandig medisch verslag dat het behartenswaardige karakter van het geval aantoont
- een verklaring op erewoord
- een voorafgaande toestemming, ondertekend door de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds, om u in het buitenland te laten verzorgen
- indien u wordt begeleid en ouder bent dan 18 jaar, een medisch getuigschrift waaruit de noodzaak van begeleiding blijkt

Wie beslist over het al dan niet toekennen van de aanvraag ?
Het College van geneesheren-directeurs bij het RIZIV beslist daarover en stelt het bedrag van de tegemoetkoming vast.

Hoeveel zal u worden betaald ?
Het College van geneesheren-directeurs stelt het bedrag van de tegemoetkomingen vast binnen de grenzen van zijn financiële middelen.

Bij welke instantie kunt u een beroep aantekenen in geval van een negatieve beslissing ?
Indien u niet akkoord gaat met de beslissing van het College van geneesheren-directeurs kunt u binnen de 3 maanden na de kennisgeving van de weigering een procedure bij de arbeidsrechtbank inleiden.

Andere vragen ?
Raadpleeg :  de volledige brochure over het BSF (te bekomen bij het OCMW Stekene)
   de website van het RIZIV, rubriek “Sociaal verzekerden (http://www.riziv.be/)
Contacteer :  eerst uw ziekenfonds
   de bevoegde dienst bij het RIZIV, wanneer uw ziekenfonds u geen antwoord
                               kan geven. Tel : 02/739.76.70
                               e-mail adres : solidariteitsfonds@riziv.fgov.be   

 


 
Copyright 2018 OCMW Stekene | Privacy & Disclaimer | Design by BM Group